Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dzieci oraz zaświadczenie o zarobkach (dochodach) członków rodziny względnie zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, prawomocne orzeczenie sądu lub umowa dot. obowiązku alimentacyjnego poborowego (żołnierza) oraz do wglądu kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby.Miejsce załatwienia: Referat Spraw Obywatelskich


Osoby/osoba odpowiedzialna: Halina Pasieka


Telefon informacyjny: tel. 77-461-11-40


E-mail informacyjny:


Godziny pracy: pon. 8.00 - 16.00 ; wt. - pt. 7.00 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie: do 30 dni


Podstawy prawne: Art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy: Osobie, która wniosła podanie przysługuje od decyzji burmistrza odwołanie do wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Uwagi: Członkami rodziny poborowego lub żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli nie uzyskują oni żadnego dochodu. Jeśli łączny miesięczny dochód uzyskiwany przez członków rodziny pozostających na wyłącznym utrzymaniu żołnierza jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, zasiłek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia a wysokością tego dochodu.
Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę na jego wniosek.

DOCwniosek (11).doc

Wersja XML