Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.09.19 z dnia 05.09.2019 o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.01.2019 z dnia 21.05.2019 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Staniszcze Wielkie

 

Kolonowskie, dnia 5 września 2019 r.

GP.6733.09.2019

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Romualda Maciantowicz, zam.: ul. Ks. Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe, działającego z pełnomocnictwa Pana Kamila Koj, działającego w imieniu Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GP.6733.01.2019 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego w Staniszczach Wielkich na terenie obejmującym działki nr 73 i 90, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

 

Zmiana dotyczy:

zmiany załącznika graficznego oraz zmiana pkt.: 4.1 lit. a), b)

 

Wprowadzona zmiana

W treści decyzji zmieniony zapis:

4.1 Określenie sposobu kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

            a) Przewody z rur PCV SN8 śr. 200mm

    · długość odcinka: do 160,00m

    · uzbrojenie: studzienki rewizyjne betonowe i inspekcyjne z tworzyw sztucznych

b) Przewód tłoczny z PCV ścieków sanitarnych z rur PE 100 RC SDR17 śr. 90m

    · długość odcinka do 150,00m

 

Zmiana załącznika graficznego: część objęta wnioskiem decyzji została zwiększona na terenie działki inwestora nr 90.

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 6 września 2019 roku

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

Wersja XML