Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2006

PDFUchwała Nr XXXVI.181.06 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla części miasta Kolonowskie.pdf          

PDFUchwała Nr XXXVII.190.06 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoąci za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.191.06 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków za rok 2006.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.199.06 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.200.06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.203.06 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umwarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy....pdf   

PDFUchwała Nr XL.211.06 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki...pdf

PDFUchwała Nr XL.212.06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.119.04 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców ....pdf

PDFUchwała Nr XL.213.06 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr XL.216.06 w sprawie wyłączenia drogi nr 103 105 O ul.Granica w Staniszczach Małych z kategorii dróg gminnych i zaliczenie jej do kategorii dróg wewnętrznych.pdf

PDFUchwała Nr XLI.217.06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności....pdf

PDFUchwała Nr XLI.223.06 w sprawie zmiany.pdf

PDFUchwała Nr XLII.224.06 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr MG1 dla części Miasta i Gminy Kolonowskie....pdf

PDFUchwała Nr I.5.06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr III.12.06 zmieniajaca uchwałę Nr XLI.223.06 w sprawie zmiany uchwały XXXIX.200.06 z dnia 20.06. 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gm....pdf

 

 

 

Wersja XML