Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2014

PDFUchwała Nr XXXVI.292.14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.299.14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup....pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.302.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.310.14 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.315.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 ....pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.316.14 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci ....pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.321.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XL.326.14 w sprawie zmiany statutu Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XL.341.14 zmieniajaca uchwałę Nr XXVI.224.13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XLI.345.14 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego.pdf

PDFUchwała Nr XLI.348.14 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr XLII.356.14 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XLII.357.14 w sprawie ustanowienia Dzielnicy Fosowskie i uchwalenia jej Statutu.pdf

PDFUchwała Nr XLII.358.14 w sprawie statutu sołectwa Spórok.pdf

PDFUchwała Nr XLII.359.14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Małe.pdf

PDFUchwała Nr XLII.360.14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Wielkie.pdf

PDFUchwała Nr XLII.362.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XLII.365.14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr III.7.14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr III.12.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr III.13.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzącycj żłobki ....pdf

 

Wersja XML