Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2015

PDFUchwała Nr IV.19.15 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rektrutacyjnego do przedszkoli ....pdf

PDFUchwała Nr IV.20.15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego ....pdf

PDFUchwała Nr IV.25.15 w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr IV.26.15 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce ....pdf

PDFUchwała Nr V.27.15 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr V.30.15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności....pdf

PDFUchwała Nr V.34.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr VI.35.15 zmieniajaca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.pdf

PDFUchwała Nr VI.36.15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania.pdf

PDFUchwała Nr VI.37.15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV.198.12.pdf

PDFUchwała Nr VI.38.15 w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VI.40.15 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów.pdf

PDFUchwała Nr VII.45.15 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PDFUchwała Nr VII.54.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr VII.57.15 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego.pdf

PDFUchwała Nr VIII.59.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr VIII.61.15 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji.pdf

PDFUchwała Nr VIII.64.15 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr IX.67.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr X.70.15 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf

PDFObwieszczenie Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.pdf

PDFUchwała Nr X.74.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr XI.76.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr XII.77.15 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XII.78.15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XII.79.15 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XII.80.15 w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XII.85.15 w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania ....pdf

PDFUchwała Nr XIII.91.15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIII.93.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r..pdf

Wersja XML