Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2021

PDFUchwała Nr XXVI/235/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVI/233/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVI/231/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opłaty targowej. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVI/230/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/218/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVI/228/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVI/227/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXVI/226/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXV/225/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXV/221/2021 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXV/219/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/137/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXV/217/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie" ze środków budżetu Gminy Kolonowskie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXV/216/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie" ze środków budżetu Gminy Kolonowskie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXIV/214/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXIV/212/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXIV/211/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie podatku od środków transportowych. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXIV/210/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Kolonowskiego upoważnienia do ustalenia cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXIII/208/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXIII/206/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXII/205/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXII/200/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2021-2025. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXII/199/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXII/198/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFchwała Nr XXI/193/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XX/185/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XX/184/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2021-2025. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XX/181/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XX/180/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIX/175/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIX/169/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIX/168/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Gminę Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

 

 


 

 

 

Wersja XML